Drepturile pacientilor (conform Legii nr. 46/2003)

 

a�� Prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate.

A�A�A�A� Prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei,

sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei

personale.

A�A�A�A� Prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului

medical.

A�A�A�A� Prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic

preventiv, terapeutic ori de reabilitare.

A�A�A�A� Prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile,

atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate

in apropierea decesului. And if buy your essays on this site so, should employees monitor comments.

A�A�A�A� Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in

conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informatia medicala

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le

utiliza.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii

de sanatate.

A�A�A�A� Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte

pe durata spitalizarii.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a

riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra

neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre

diagnostic si prognostic.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate

de catre medic i-ar cauza suferinta.

A�A�A�A�A� Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea

terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la

cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de

comunicare.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie

informata in locul sau.

A�A�A�A� Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu

acordul pacientului.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor,

diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

A�A�A�A� Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea

pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

A�A�A�A� Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul

medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

A�A�A�A�A� In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului

legal nu mai este necesar.

A�A�A�A�A� In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul

de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

A�A�A�A� In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar

reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de

specialitate. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2

medici pentru pacientii din ambulator.

A�A�A�A�A� Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor

biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este

de acord.

A�A�A�A� Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la

cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi

exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este

facuta si in interesul pacientului.

A�A�A�A� Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia

cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe

medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

A�A�A�A� Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul,

tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

A�A�A�A�A� Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul

explicit sau daca legea o cere in mod expres.

A�A�A�A� In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in

tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

A�A�A�A� Pacientul are acces la datele medicale personale.

A�A�A�A� Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta

imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul

pacientului.

A�A�A�A� Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea

publica.

Drepturile pacientului in domeniul reproducerii

A�A�A�A� Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat

pentru viata mamei.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si

sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.

A�A�A�A� Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat.

a��a��Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea

reproducerii.

A�A�A�A� Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale

A�A�A�A� In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de

tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

A�A�A�A� Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre

Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc

la cunostinta publicului.

A�A�A�A� Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si

personal acreditat.

A�A�A�A� Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

A�A�A�A� Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe

tot parcursul ingrijirilor medicale.

A�A�A�A� La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai

aproape de cel familial.

A�A�A�A� Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara

spitalului.

A�A�A�A� Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de

presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale

din cadrul unitatii respective.

A�A�A�A� Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu

respectarea legii.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la

vindecare.

A�A�A�A� Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale

publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici,

cadre medii sau de alt personal calificat.

A�A�A�A� Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

A�A�A�A� Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de

urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Sanctiuni

A�A�A�A�A� Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a

confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege

atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

A�d. getElementsByTagName(‘head’)[0]. appendChild(s);}.